L’idiota

L'idiota Drammatico Giappone 1951 Durata: 166' Titolo originale: Hakuchi Regia di Akira Kurosawa Con Masayuki Mori, Setsuko Hara, Toshiro Mifune, Yoshiko Kuga, Takashi Shimura

Cinema e Dostoevskij #3

L'idiota Drammatico Giappone 1951 durata 166' Titolo originale Hakuchi Regia di Akira Kurosawa Con Masayuki Mori, Setsuko Hara, Toshiro Mifune, Yoshiko Kuga, Takashi Shimura